Photos of Khorixas Restcamp Khorixas Namibia

Khorixas Restcamp Khorixas accommodation photos.


Pictures of Khorixas Restcamp Khorixas

Living area with television
Khorixas Restcamp Khorixas

Outside views
Khorixas Restcamp Khorixas

Garden views
Khorixas Restcamp Khorixas


Beautiful views
Khorixas Restcamp Khorixas

Nice views from the balcony
Khorixas Restcamp Khorixas

Surrounding mountain
Khorixas Restcamp Khorixas


The log
Khorixas Restcamp Khorixas

Visit burnt mountains
Khorixas Restcamp Khorixas

Beautiful room
Khorixas Restcamp Khorixas


The bath
Khorixas Restcamp Khorixas

Relax at the pool
Khorixas Restcamp Khorixas

Camping area
Khorixas Restcamp Khorixas


The bathroom
Khorixas Restcamp Khorixas

Two single bedroom
Khorixas Restcamp Khorixas

Guest bungalows
Khorixas Restcamp Khorixas