Photos of Eldorado Camping Etosha Namibia

Eldorado Camping Etosha accommodation photos.


Pictures of Eldorado Camping Etosha

View from some rooms
Eldorado Camping Etosha

Guestroom with aircon
Eldorado Camping Etosha

Guestroom with two beds
Eldorado Camping Etosha


View the farm from guestroom
Eldorado Camping Etosha

Front view and parking
Eldorado Camping Etosha

The bungalow
Eldorado Camping Etosha


Camping area
Eldorado Camping Etosha

Bungalow and green areas
Eldorado Camping Etosha